STAATSCOURANTGemeente Laarbeek - ontwerpwijzigingsplan - Vonderweg-Oost 3, Beek en Donk

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Laarbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeekendonk.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen beekendonk
  2. STAATSCOURANTGemeente Laarbeek – ontwerpwijzigingsplan – Vonderweg-Oost 3, Beek en Donk

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Vonderweg-Oost Beek en Donk Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Beek en Donk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend.Thans ligt als ontwerp gereed het wijzigingsplan Vonderweg-Oost 3, Beek en Donk. Dit ontwerpwijzigingsplan voorziet in een bestemmingswijziging van het perceel naar opslag/stalling vanwege beëindiging van het agrarisch bedrijf. Een en ander geschiedt middels toepassing van de in de artikel 4.7.8 genoemde wijzigingsbepaling van het bestemmingsplan Buitengebied.Het ontwerpwijzigingsplan Vonderweg-Oost 3, Beek en Donk met de bijbehorende stukken ligt van vrijdag 11 juni 2021 tot en met donderdag 22 juli 2021 voor iedereen ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk en is tevens digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > bestemmingsplannen) of de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPWBGVonderwgOost3-ON01).Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan opgesteld.Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Er moet gemotiveerd aangegeven worden op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de zienswijze betrekking heeft.Schriftelijke zienwijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het team Ontwikkeling. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Unknown

 Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beek en Donk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beek en Donk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.