Ontwerpwijzigingsplan Herendijk 30-32, Beek en Donk

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Laarbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeekendonk.nl op: 26-01-2024

  1. Bekendmakingen Beek en Donk
  2. Ontwerpwijzigingsplan Herendijk 30-32, Beek en Donk

bestemmingsplan Herendijk Beek en Donk Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Beek en Donk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend. Het ontwerp van het wijzigingsplan Herendijk 30-32, Beek en Donk is voorbereid. Dit ontwerpwijzigingsplan voorziet op deze locatie in de omzetting van het bestemmingsvlak ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ met bijbehorende functieaanduiding ‘intensieve veehouderij’, als vastgelegd in het vigerende bestemmingsplan Buitengebied, naar de bestemmingen Wonen ter plaatse van de bestaande bedrijfswoning en bijbehorend erf, en de bestemming Agrarisch, zonder bouwvlak, ter plaatse van de overige gronden en gesloopte stallen. Het erf wordt landschappelijk ingepast. Het ontwerpwijzigingsplan Herendijk 30-32, Beek en Donk ligt met bijbehorende stukken vanaf vrijdag 15 december 2023 tot en met donderdag 25 januari 2024 voor eenieder ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het ontwerpwijzigingsplan is in deze periode ook digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > bestemmingsplannen) of de landelijke voorziening voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.WPBGHerendijk3032-ON01). Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd met een anterieure overeenkomst, is er geen exploitatieplan opgesteld. De anterieure overeenkomst bevat afspraken over het planologisch proces, planschade en kostenverhaal, en locatie-eisen als de landschappelijke inpassing. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder een schriftelijke of mondelinge zienswijze op het ontwerpwijzigingsplan kenbaar maken. Er moet gemotiveerd worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpwijzigingsplan de zienswijze betrekking heeft. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Een schriftelijk ingediende zienswijze moet verder zijn voorzien van een datum, naam, adres en handtekening. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het team Ontwikkeling. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Unknown

 Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beek en Donk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beek en Donk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.