Ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide procedure Wabo aan de Smalleweg 37 t/m 45 en het Michaëlplein 1 t/m 17 te Beek en Donk

Bekendmaking voor bouwvergunning in Laarbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeekendonk.nl op: 26-01-2024

  1. Bekendmakingen Beek en Donk
  2. Ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide procedure Wabo aan de Smalleweg 37 t/m 45 en het Michaëlplein 1 t/m 17 te Beek en Donk

bouwvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van burgemeester en wethouders hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen. De aanvraag betreft het bouwen van 22 woningen aan de Smalleweg 37 t/m 45 en het Michaëlplein 1 t/m 17 te Beek en Donk. Voor de realisatie is een vergunning nodig voor de volgende activiteiten: 1.Het (ver)bouwen van een bouwwerk (Wabo, artikel 2.1, eerste lid, onder a); 2.2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (Wabo, artikel 2.1, eerste lid, onder c). Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn medewerking te verlenen aan voornoemde activiteiten op grond van artikel 2.1, lid 1, sub a en artikel 2.1, eerste lid, sub c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Inzage De ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken zijn op verzoek in te zien vanaf 03 januari 2023 tot en met 14 februari 2024. Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.laarbeek.nl of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u – bij voorkeur ’s ochtends - telefonisch informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor ook het centrale telefoonnummer bellen, 0492 469 700. Voor digitale inzage in de stukken, vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de mevrouw S. Vendel, telnr. 06 36480960. Zienswijze Iedereen heeft de mogelijkheid om gedurende de inzagetermijn tegen bovengenoemde ontwerpbesluiten een zienswijze in te dienen bij de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (namens de gemeente Laarbeek). Wanneer geen zienswijze wordt ingediend, kan later geen beroep worden ingesteld. Schriftelijke zienswijze moeten worden gericht en te worden toegezonden aan: Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Postbus 8035, 5601 KA EINDHOVEN. Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'zienswijzen' te vermelden. Aan deze procedure is het kenmerk Z-2022-004553 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Unknown

 Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beek en Donk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beek en Donk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.