Omgevingsvergunning uitgebreide procedure Wabo Kapelstraat 31 a te Beek en Donk

Bekendmaking voor bouwvergunning in Laarbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeekendonk.nl op: 01-02-2024

  1. Bekendmakingen Beek en Donk
  2. Omgevingsvergunning uitgebreide procedure Wabo Kapelstraat 31 a te Beek en Donk

bouwvergunning Kapelstraat Beek en Donk Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Beek en Donk

Het college van burgemeester en wethouders hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen. De aanvraag betreft het brandveilig gebruiken van de Leonarduskerk aan de Kapelstraat 31 a te Beek en Donk. Voor de realisatie is een vergunning nodig met de volgende activiteit: 1.het brandveilig gebruiken van een bouwwerk (Wabo, artikel 2.1, lid 1 onder d). Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn medewerking te verlenen aan voornoemde activiteiten op grond van artikel 2.1, lid 1, sub d van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Mede gelet op de bij de aanvraag gevoegde stukken achten wij bandveiligheid met het oog op het voorziene gebruik van de bouwwerken voldoende verzekerd (artikel 2.13 Wabo). Wij hebben de aanvraag getoetst aan de indieningsvereisten zoals genoemd in artikel 3.3 “Brandveilig gebruiken van een bouwwerk” van de Regeling omgevingsrecht en hoofdstuk 7 “Voorschriften inzake het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen” van het Bouwbesluit. Uit de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat deze compleet is voor wat betreft de aangevraagde activiteit. De Leonarduskerk gelegen in het bestemmingsplan “Kom Beek en Donk” met de enkelbestemming ”Maatschappelijk”. Het exploiteren van de Leonarduskerk valt binnen het kader van maatschappelijke dienstverlening. Het gebruik is niet in strijd met de gebruiksregels van het vigerende bestemmingsplan. Inzage Tussen 5 december 2023 tot en met 15 januari 2024 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt. Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.laarbeek.nl of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u – bij voorkeur ’s ochtends - telefonisch informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor ook het centrale telefoonnummer bellen, 0492 469 700. Voor digitale inzage in de stukken, vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de mevrouw M. Jansen, telnr. 088 369 04 20 Beroep Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een beroepschrift indienen. Dit kan tot zes weken na de bekendmaking van dit besluit. In het beroepschrift moet u het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent en de reden(en) van uw beroep. U moet het beroepschrift ook ondertekenen. Het beroepschrift kunt u richten aan: Rechtbank Oost-Brabant Postbus 90125 5200 MA ’s-Hertogenbosch Voorlopige voorziening Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een voorlopige voorziening te vragen. Deze kunt u richten aan: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant Postbus 90125 5200 MA ’s-Hertogenbosch Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Kijkt u voor meer informatie op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht of informeert u bij de griffie van de Rechtbank Oost-Brabant (tel. 073–6202020). Aan deze procedure is het kenmerk Z-2023-013577 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Unknown

 Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beek en Donk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beek en Donk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.