GEMEENTEBLADVerkeersbesluit voor het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Lijsterlaan te Beek en Donk

Bekendmaking voor Verkeer | Organisatie en beleid in Laarbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeekendonk.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen beekendonk
  2. GEMEENTEBLADVerkeersbesluit voor het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Lijsterlaan te Beek en Donk

Verkeer | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Besluit van burgemeester en wethouders d.d. 15 oktober 2021 inzake het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Lijsterlaan in Beek en Donk.Burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek;Gelet op:–Het bepaalde in artikel 15 eerste en tweede lid, en artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het mandaatbesluit van burgemeester en wethouders;–Artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 op grond waarvan een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd; Overwegende:-dat op 9 augustus 2021 door een bewoner van de Ptr. Becanusstraat een verzoek is gedaan voor het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Lijsterlaan in Beek en Donk;-dat op 16 september 2014 door het college van burgemeester en wethouders de “Beleidsregels Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken” zijn vastgesteld;-dat hierin is bepaald dat men in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken indien de aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart en dat er sprake moet zijn van een hoge parkeerdruk in de omgeving;-dat de aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart;-dat de parkeerdruk in de directe omgeving van de Ptr. Becanusstraat en Lijsterlaan erg hoog is. -dat het wenselijk is dat er voor de aanvrager een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wordt ingesteld;-dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg heeft plaatsgevonden met een vertegenwoordiger van de politie, waarbij te kennen is gegeven dat ingestemd wordt met het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Lijsterlaan in Beek en Donk;-dat belanghebbenden vooraf over de voorgenomen maatregel tot het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Lijsterlaan in Beek en Donk zijn geïnformeerd door een publicatie in de MooiLaarbeek Krant, waarbij zij in de gelegenheid zijn gesteld om hun zienswijze kenbaar te maken;-dat in de periode van 3 september 2021 tot 15 oktober 2021 geen zienswijzen zijn ingediend;-dat de parkeerplaats in de Lijsterlaan in Beek en Donk in beheer en onderhoud is bij de gemeente Laarbeek en ter plaatse binnen de bebouwde kom van de kern Beek en Donk is gelegen;besluiten:–tot het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Lijsterlaan in Beek en Donk door middel van het plaatsen van een verkeersbord E6 (met onderbord) van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningnummer 2021023;BeroepBent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een beroepschrift indienen. Hoe dat moet, leest u hieronder.

Unknown

 Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beek en Donk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beek en Donk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.