GEMEENTEBLADVerkeersbesluit voor het aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan Leliestraat te Beek en Donk

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Laarbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeekendonk.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen beekendonk
  2. GEMEENTEBLADVerkeersbesluit voor het aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan Leliestraat te Beek en Donk

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Besluit van burgemeester en wethouders d.d. 30 mei 2022 inzake het aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Leliestraat in Beek en Donk.Burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek;Gelet op:–het bepaalde in artikel 15 eerste en tweede lid, en artikel 18 eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het mandaatbesluit van burgemeester en wethouders;–artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 op grond waarvan een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;–het mandaatregister van de gemeente Laarbeek 2021 van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2020 inhoudende dat permanente verkeersbesluiten indien het voornemen wel in het college is geweest en er vervolgens geen zienswijzen zijn ingediend, zijn gemandateerd aan de beleidsmedewerker;Uit het oogpunt van:–het verzekeren van de veiligheid op de weg (artikel 2, lid 1, sub a);–het beschermen van weggebruikers en passagiers (artikel 2, lid 1, sub b);–het instandhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan (artikel 2, lid 1, sub c);Overwegende:–dat een bewoner van de Margrietstraat in Beek en Donk een aanvraag heeft ingediend voor het realiseren van een oplaadpaal in de nabije omgeving van zijn woning;–op 29 maart 2022 van openbaar.laden@vattenfall.nl een definitief inrichtingsplan is ontvangen voor de locatie;–dat de woning van aanvrager geen eigen oprit heeft;–dat in deze behoefte niet kan worden voorzien door reeds aanwezige oplaadpalen in de nabije omgeving;–dat de gemeente Laarbeek het gebruik van elektrische voertuigen wil stimuleren en daarvoor een overeenkomst heeft gesloten met de provincie Noord-Brabant;–dat het gebruik van elektrische voertuigen bijdraagt aan een schonere lucht, minder uitstoot van CO2 en minder geluidsoverlast;–dat het wenselijk is om aan de Leliestraat in Beek en Donk een parkeerplaats aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen;–dat de parkeerdruk in de directe omgeving van de Leliestraat het toelaat dat er een parkeerplaats wordt aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen;–dat belanghebbenden tevens vooraf over de voorgenomen maatregel tot het aanwijzen van een parkeerplaats aan de Leliestraat voor het opladen van elektrische voertuigen zijn geïnformeerd door een publicatie in de MooiLaarbeek Krant, waarbij zij in de gelegenheid zijn gesteld om hun zienswijze kenbaar te maken;–dat op grond van artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen als er maatregelen op of aan de weg worden genomen, voor zover de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;–dat in de periode 15 april 2022 tot 27 mei 2022 geen zienswijzen zijn ingediend;–dat de parkeerplaats aan de Leliestraat in beheer en onderhoud is bij de gemeente Laarbeek en binnen de bebouwde kom van de kern Beek en Donk ligt;–dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met een vertegenwoordiger van de politie, waarbij te kennen is gegeven dat zij instemmen met het aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Leliestraat in Beek en Donk;Besluiten:1.Het aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Leliestraat in Beek en Donk.2.Een en ander uit te voeren door het plaatsen van een verkeersbord E4 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord met daarop de tekst “opladen elektrische voertuigen”, zoals is aangegeven op de bij dit besluit, zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningnummer 2022010;BeroepBent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een beroepschrift indienen. Hoe dat moet, leest u hieronder.

Unknown

 Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beek en Donk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beek en Donk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.