GEMEENTEBLADVastgesteld wijzigingsplan Kampenweg 4, Beek en Donk

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Laarbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeekendonk.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen beekendonk
  2. GEMEENTEBLADVastgesteld wijzigingsplan Kampenweg 4, Beek en Donk

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Kampenweg Beek en Donk Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Beek en Donk

Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij op 7 juni 2022 het wijzigingsplan Kampenweg 4, Beek en Donk, gewijzigd heeft vastgesteld. Dit wijzigingsplan voorziet in het toevoegen van de aanduiding ‘paardenhouderij’ aan de agrarische bedrijfsbestemming. Een en ander geschiedt middels toepassing van de in de artikel 4.7.3 genoemde wijzigingsbepaling van het bestemmingsplan Buitengebied.Het wijzigingsplan is naar aanleiding van zienswijzen gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen betreffen het aanpassen van het landschappelijke inpassingsplan alsmede het in de regels toevoegen van ene termijn waarbinnen de landschappelijke inpassing uiterlijk gerealiseerd moet zijn. Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan opgesteld. Het vastgestelde wijzigingsplan Kampenweg 4, Beek en Donk met de bijbehorende stukken ligt van 8 juli 2022 tot en met 18 augustus 2022 voor iedereen ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk en is tevens digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > bestemmingsplannen) of de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPWBGKampenweg4BD-VG01). Gedurende voornoemde inzagetermijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Ook kan een verzoek worden ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Unknown

 Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beek en Donk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beek en Donk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.