GEMEENTEBLADRectificatie: Ontwerpbestemmingsplan Herendijk 22-24, Beek en Donk

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Laarbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeekendonk.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen beekendonk
  2. GEMEENTEBLADRectificatie: Ontwerpbestemmingsplan Herendijk 22-24, Beek en Donk

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid HerendijkHerendijk Beek en DonkBeek en Donk Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Beek en DonkBeek en Donk

[Deze publicatie betreft een rectificatie omdat boven de oorspronkelijke publicatie een onjuiste titel was opgenomen. De oorspronkelijke publicatie is op 15 juni 2023 bekendgemaakt, beschikbaar via Gemeenteblad 2023, 255184.] Burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend.Het ontwerp van het bestemmingsplan Herendijk 22-24, Beek en Donk is voorbereid. Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet op deze locatie in de functionele omschakeling van het bestemmingsvlak ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ met bijbehorende functieaanduidingen ‘intensieve veehouderij’ en ‘specifieke vorm van agrarisch - nertsenfokkerij’, als vastgelegd in het vigerende bestemmingsplan Buitengebied, naar een reguliere woonbestemming voor de voormalige bedrijfswoning en een kleinschalige camperplaats ter plaatse van de te slopen nertsenverblijven. Enkele bijgebouwen blijven behouden voor de nieuwe functies en de nieuwe ruimtelijke situatie wordt landschappelijk ingepast.Het ontwerpbestemmingsplan ‘Herendijk 22-24, Beek en Donk’ ligt met bijbehorende stukken vanaf vrijdag 16 juni 2023 tot en met donderdag 27 juli 2023 voor eenieder ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het ontwerpbestemmingsplan is in deze periode ook digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > bestemmingsplannen) of de landelijke voorziening voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPBGHerendijk22-ON01).Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan opgesteld.Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder een schriftelijke of mondelinge zienswijze op het ontwerp kenbaar maken. Er moet gemotiveerd worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de zienswijze betrekking heeft.Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Een schriftelijk ingediende zienswijze moet verder zijn voorzien van een datum, naam, adres en handtekening. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het team Ontwikkeling. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Unknown

 Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beek en Donk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beek en Donk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.