GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan Lekerstraat ong., Beek en Donk

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Laarbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeekendonk.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen beekendonk
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan Lekerstraat ong., Beek en Donk

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend.Voor het perceel Lekerstraat ong., naast nr. 14, in Beek en Donk wordt een bestemmingsplan voorbereid, het ontwerp hiervan ligt met ingang van 10 december 2021 voor iedereen ter inzage. Het plan voorziet in het oprichten van een Ruimte voor Ruimte woning met bijgebouw en een loods van 1.000 m2 ten behoeve van opslag/stalling.Voor het plan wordt een Ruimte-voor-ruimtetitel aangekocht bij de provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (ORR).Het ontwerpbestemmingsplan Lekerstraat ong., Beek en Donk met de bijbehorende stukken ligt van vrijdag 10 december 2021 tot en met donderdag 20 januari 2022 voor iedereen ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk en is tevens digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > bestemmingsplannen) of de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPBGLekerstrong-ON01).Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan opgesteld.Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Er moet gemotiveerd aangegeven worden op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de zienswijze betrekking heeft.Schriftelijke zienwijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het team Ontwikkeling. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.Bij de stukken ligt tevens een ontwerpbesluit van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van een hogere geluidwaarde ingevolge de Wet geluidhinder voor de woning Lekerstraat ong. Tegen dit ontwerpbesluit kan gedurende de termijn van terinzage ligging een schriftelijke of mondelinge zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk.

Unknown

 Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beek en Donk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beek en Donk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.