GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan, ex artikel 6:19 Awb, ‘Lekerstraat ong., Beek en Donk'

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Laarbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeekendonk.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen beekendonk
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan, ex artikel 6:19 Awb, ‘Lekerstraat ong., Beek en Donk’

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

OmschrijvingBurgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend.Voor het perceel Lekerstraat ong., naast nr. 14, in Beek en Donk wordt een herstel bestemmingsplan ex artikel 6:19 Algemene wet bestuursrecht voorbereid. De gemeenteraad heeft op 21 juli 2022 het bestemmingsplan Lekerstraat ong., Beek en Donk vastgesteld. Dit plan voorzag in de bouw van een ruimte voor ruimte woning met bijgebouw en een loods van 1000m2. Tegen dit bestemmingsplan is beroep en een verzoek om voorlopige voorziening ingesteld. Het bestemmingsplan is geschorst bij uitspraak (ECLI:NL:RVS:2022:3826 d.d. 21-12-2022) van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op het beroep is nog niet beslist. Artikel 6:19 Awb biedt de mogelijkheid om hangende het beroep gebreken uit het oorspronkelijke vaststellingsbesluit te herstellen in de vorm van het nemen van een zogenaamd herstelbesluit. Dat wordt met dit ontwerpbestemmingsplan beoogd. Het plan wordt als volgt gewijzigd:•De loods van 1000m2 die in het oorspronkelijke bestemmingsplan zat, komt te vervallen;•De realisatie van de woning wordt niet langer mogelijk gemaakt met de zogenaamde ruimte-voor-ruimteregeling. Voor de realisatie van de woning wordt gebruik gemaakt van de Beleidsmaatregel maatwerk omgevingskwaliteit die de ruimte-voor-ruimte-regel vervangt. Hiertoe worden op een tweetal andere locaties - Pater van de Burgtweg 1 en Lekerstraat 10 – bedrijfsgebouwen en erfverharding gesloopt annex verwijderd. De drie genoemde locatie worden samen als één plangebied aangemerkt. Op deze wijze kan planologisch geborgd worden dat de sloop van de opstallen aan Lekerstraat 10 en Pater van de Burgtweg 1 wordt uitgevoerd in relatie tot de ontwikkeling van een woning aan de Lekerstraat ong.;•De bestemming van het perceel Lekerstraat 10 wijzigt van ‘Agrarisch bedrijf’ naar ‘Wonen’;•De bestemming van het perceel Pater van der Burgtweg 1 wijzigt van ’Bedrijf’ naar ‘Agrarisch’.Het ontwerpbestemmingsplan ‘Lekerstraat ong. Beek en Donk’ met de bijbehorende stukken ligt van vrijdag 30 juni 2023 tot en met donderdag 10 augustus 2023 voor iedereen ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > inwoners > bestemmingsplannen) of de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPBGLekerstrong-ON02).Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Er moet gemotiveerd aangegeven worden op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de zienswijze betrekking heeft.Schriftelijke zienwijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het team Ontwikkeling. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Unknown

 Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beek en Donk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beek en Donk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.