GEMEENTEBLADOntwerpbeschikking uitgebreide procedure Wabo voor het bouwen van 15 woningen aan het Leonardusplein 2-30 te Beek en Donk

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Laarbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeekendonk.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen beekendonk
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbeschikking uitgebreide procedure Wabo voor het bouwen van 15 woningen aan het Leonardusplein 2-30 te Beek en Donk

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van burgemeester en wethouders hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen. De aanvraag betreft het bouwen van 15 woningen aan het Leonardusplein 2-30 te Beek en Donk. Voor de realisatie is een vergunning nodig voor de volgende activiteiten:1.Het (ver)bouwen van een bouwwerk (Wabo, artikel 2.1, eerste lid, onder a);2.2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (Wabo, artikel 2.1, eerste lid, onder c).Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn medewerking te verlenen aan voornoemde activiteiten op grond van artikel 2.1, lid 1, sub a en artikel 2.1, eerste lid, sub c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Inzage De ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken zijn op verzoek in te zien vanaf 26 april 2024 tot en met 7 juni 2024.Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.laarbeek.nl of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u – bij voorkeur ’s ochtends - telefonisch informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor ook het centrale telefoonnummer bellen, 0492 469 700. Voor digitale inzage in de stukken, vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de mevrouw S. Vendel, telnr. 06 36480960. Zienswijze Een ieder kan tot en met 7 juni 2024 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk zienswijzen inbrengen bij Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (namens de gemeente Laarbeek). Schriftelijke zienswijzen worden gericht aan: Omgevingsdienst Zuidoost-BrabantPostbus 80355601 KA Eindhoven. Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking. Eindhoven, 18 april 2024

Unknown

 Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beek en Donk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beek en Donk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.