GEMEENTEBLADMaatwerkvoorschriften voor Van Bakel Oldtimer Restauratie aan Trentstraat 7 te Beek en Donk

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Laarbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeekendonk.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen beekendonk
  2. GEMEENTEBLADMaatwerkvoorschriften voor Van Bakel Oldtimer Restauratie aan Trentstraat 7 te Beek en Donk

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Trentstraat Beek en Donk Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Beek en Donk

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op 23 december 2022 hebben besloten om op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer maatwerkvoorschriften te stellen voor:Van Bakel Oldtimer Restauratie, gelegen aan de Trentstraat 7 te Beek en Donk.Het betreft voorschriften in aanvulling op of ter nadere invulling van de geluidvoorschriften die gelden op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer in het belang van de bescherming van het milieu. De beschikking en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 03 januari 2023 tot en met 13 februari 2023 ter inzage bij de gemeente Laarbeek. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de M. Lünnemann van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 369 0369.Heeft u direct belang bij dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending (23 december 2022) van dit besluit schriftelijk een bezwaarschift hiertegen indienen. Uw gemotiveerde bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek, postbus 5740 AD, Beek en Donk.In het bezwaarschrift moet u het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. U kunt uw bezwaar ook digitaal indienen via www.laarbeek.nl/bezwaar-en-beroep.Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van verzending. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking voor het besluit. Er bestaat daarom de mogelijkheid om, als een bezwaarschrift is ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na verzending bij Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant te worden ingediend.Aan deze procedure is het kenmerk MAATW-2022-071 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Unknown

 Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beek en Donk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beek en Donk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.