GEMEENTEBLADGewijzigde vaststelling (ex artikel 6:19 Awb) van het bestemmingsplan ‘Lekerstraat ong., Beek en Donk'

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Laarbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeekendonk.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen beekendonk
  2. GEMEENTEBLADGewijzigde vaststelling (ex artikel 6:19 Awb) van het bestemmingsplan ‘Lekerstraat ong., Beek en Donk’

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Laarbeek in zijn vergadering van 12 oktober 2023 een herstelbesluit voor het bestemmingsplan “Lekerstraat ong. in Beek en Donk” gewijzigd heeft vastgesteld.De gemeenteraad heeft op 21 juli 2022 het bestemmingsplan ”Lekerstraat ong., Beek en Donk” vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan is beroep en een verzoek om voorlopige voorziening ingesteld. Het bestemmingsplan is geschorst bij uitspraak (ECLI:NL:RVS:2022:3826 d.d. 21-12-2022) van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op het beroep is nog niet beslist. Artikel 6:19 Awb biedt de mogelijkheid om hangende het beroep gebreken uit het oorspronkelijke vaststellingsbesluit te herstellen in de vorm van het nemen van een zogenaamd herstelbesluit. Dat wordt met dit bestemmingsplan beoogd. Aanpassingen t.o.v. het oorspronkelijke plan: •De loods van 1000m2 die in het oorspronkelijke bestemmingsplan zat, komt te vervallen;•De realisatie van de woning wordt niet langer mogelijk gemaakt met de zogenaamde ruimte-voor-ruimteregeling. Voor de realisatie van de woning wordt gebruik gemaakt van de Beleidsmaatregel maatwerk omgevingskwaliteit die de ruimte-voor-ruimte-regel vervangt. Hiertoe worden op een tweetal andere locaties - Pater van de Burgtweg 1 en Lekerstraat 10 – bedrijfsgebouwen en erfverharding gesloopt annex verwijderd. De drie genoemde locatie worden samen als één plangebied aangemerkt. Op deze wijze kan planologisch geborgd worden dat de sloop van de opstallen aan Lekerstraat 10 en Pater van de Burgtweg 1 wordt uitgevoerd in relatie tot de ontwikkeling van een woning aan de Lekerstraat ong.;•De bestemming van het perceel Lekerstraat 10 wijzigt van ‘Agrarisch bedrijf’ naar ‘Wonen’;•De bestemming van het perceel Pater van der Burgtweg 1 wijzigt van ’Bedrijf’ naar ‘Agrarisch’.Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 30 juni tot en met 10 augustus 2023 terinzage gelegen. De in die periode ingediende zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing en in het plan, wel is er aanleiding voor een ambtshalve aanpassing: •In de regels is een voorwaardelijke verplichting opgenomen waarin wordt bepaald dat de gronden en de woning niet in gebruik mogen worden genomen voordat de opstallen aan de Lekerstraat 10 en de Pater van der Burgtweg 1, zijn gesloopt en de landschappelijke inpassing is gerealiseerd. Deze bepaling, artikel 4.4.3. is echter wat lastig leesbaar. De bepaling wordt aangepast zodat deze wat duidelijker wordt.Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan opgesteld.Het vastgestelde bestemmingsplan “Lekerstraat ong., Beek en Donk” met de bijbehorende stukken ligt van vrijdag 20 oktober 2023 tot en met donderdag 30 november voor iedereen ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk en is tevens digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > bestemmingsplannen) of de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPBGLekerstrong-VG02).Indienen van beroepBinnen de periode van terinzagelegging kan tegen het besluit beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep kan alleen worden gericht tegen de in het bestemmingsplan “Lekerstraat ong., Beek en Donk” aangebrachte wijzigingen. Ook kan een verzoek worden ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan worden ingediend door:•belanghebbenden;•niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan hebben ingediend;•niet-belanghebbenden van wie redelijkerwijs niet verwacht kon worden dat zij een zienswijze hebben ingediend.Ook kan een verzoek worden ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.Een beroepschrift dient te worden gestuurd aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Unknown

 Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beek en Donk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beek en Donk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.