Beschikking uitgebreide procedure Wabo voor het bouwen van 15 woningen aan het Leonardusplein 2-30 te Beek en Donk

Bekendmaking voor overig in Laarbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeekendonk.nl op: 05-07-2024

  1. Bekendmakingen beekendonk
  2. Beschikking uitgebreide procedure Wabo voor het bouwen van 15 woningen aan het Leonardusplein 2-30 te Beek en Donk

overig Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van burgemeester en wethouders hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen. De aanvraag betreft het bouwen van 15 woningen aan het Leonardusplein 2-30 te Beek en Donk. Voor de realisatie is een vergunning nodig voor de volgende activiteiten:   1.Het (ver)bouwen van een bouwwerk (Wabo, artikel 2.1, eerste lid, onder a); 2.2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (Wabo, artikel 2.1, eerste lid, onder c). Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij besluiten medewerking te verlenen aan voornoemde activiteiten op grond van artikel 2.1, lid 1, sub a en artikel 2.1, eerste lid, sub c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Inzage De definitieve beschikking en de bijbehorende stukken liggen van 5 juli 2024 tot en met 15 augustus 2024 ter inzage bij de gemeente Laarbeek.  Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente Laarbeek. U kunt daarvoor ook het centrale telefoonnummer bellen, 0492 469 700. Voor digitale inzage in de stukken, vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met S. Vendel van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 369 0369. Aan deze procedure is het kenmerk Z-2022-004552 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Zienswijze Een ieder is van 26 april 2024 tot en met 7 juni 2024 in de gelegenheid gesteld om ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk zienswijzen inbrengen bij Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (namens de gemeente Laarbeek) via Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Postbus 8035, 5601 KA Eindhoven. Binnen de vermelde ter inzage termijn is er geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om zienswijze op de ter inzage gelegde ontwerpbeschikking in te dienen. Beroep Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een beroepschrift indienen. Dit kan tot zes weken na de bekendmaking van dit besluit. In het beroepschrift moet u het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent en de reden(en) van uw beroep. U moet het beroepschrift ook ondertekenen. Het beroepschrift kunt u richten aan:   Rechtbank Oost-Brabant Postbus 90125 5200 MA ’s-Hertogenbosch

Unknown

 Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beek en Donk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beek en Donk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.